DSpace Repository

CDA 2017 : Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov

Show simple item record

dc.contributor.author Centralny datovy archiv
dc.date.accessioned 2019-10-08T05:28:23Z
dc.date.available 2019-10-08T05:28:23Z
dc.date.issued 2017-11-09
dc.identifier.issn 2453-9406
dc.identifier.uri https://repozitar.kmkd.uniza.sk/xmlui/handle/kmkd_hdl/189
dc.description.abstract Prevádzka a rozvoj systémov na spoľahlivú dlhodobú archiváciu digitálneho obsahu patrí k aktuálnym úlohám pamäťových inštitúcií. Je to logické pokračovanie tradič- ných procesov tvorby, ochrany a sprístupňovania hmotných informačných prameňov a artefaktov, inšpiruje sa nimi a zároveň posúva hranice možností poskytovania služieb pre digitalizovanú spoločnosť. Presun ťažiska pozornosti z oblasti digitalizácie na oblasť správy digitálnych objektov je prirodzený a naliehavý aj z dôvodu masívneho ná- stupu pôvodných digitálnych prameňov. Sprevádza ho množstvo nových teoretických a metodologických a už aj praktických problémov, ktoré sa objavujú vďaka prvým prevádzkovým skúsenostiam so systémami dlhodobej archivácie. Procesy produkcie a ochrany digitálnych objektov nie sú izolované, prirodzene na seba nadväzujú a navzájom sa ovplyvňujú. Rozhodujúci význam pre trvalo udržateľný rozvoj systémov LTP má štandardizácia, počnúc makroštruktúrou modelu OAIS až po mikroštruktúru metaúdajov vrátane zachytenia technologických detailov digitalizácie a manipulácie s údajmi. Dôveryhodná dlhodobá digitálna archivácia si vyžaduje čoraz hlbší pohľad na samotný predmet ochrany – digitálne objekty, ich formálne a obsahové vlastnosti a tiež na ich potenciál z hľadiska dlhodobého prežitia. Rôznorodosť formátov, štruktúr a množstvo archivovaných údajov kladie zvýšené nároky pri tvorbe archivačných balíkov, ktorá zahŕňa verifikáciu, obohacovanie a často aj konverziu a agregáciu údajov do prijateľnej formy. Osobitnou kapitolou LTP procesov je manipulácia a logistika narábania s údajmi. Zahŕňa problematiku pamäťových médií, prenosu údajov a ich organizácie, kontroly a spôsobu uloženia ako aj pracovných postupov spracovania. Práve tu sú neoceniteľné skúsenosti z praxe. Univerzitná knižnica v Bratislave prijala na konci roku 2011 výzvu Operačného programu Informatizácia spoločnosti a v rokoch 2012 – 2014 realizovala národný projekt Centrálny dátový archív (CDA) na dlhodobé uchovávanie kultúrneho obsahu. Analytická príprava, technologická realizácia a implementácia proprietárneho LTP systému vyústila už koncom roku 2012 do vkladu prvého archívneho balíka, dnes, na sklonku roku 2017 má za sebou CDA 3 roky reálnej, náročnej, ale aj úspešnej prevádzky. Obdobné zámery a úspechy zaznamenávame aj v susedných krajinách, v Českej republike, Maďarsku či Poľsku. Cieľom organizátorov konferencie CDA´2017 je prispieť v medzinárodnom kontexte k úrovni poznania v danej oblasti formou prezentácií a diskusií a výmeny praktických a teoretických poznatkov a názorov. Pozornosť, ktorú touto formou venujeme témam dlhodobej ochrany „digitálnych“ znalostí je zároveň príspevkom k napĺňaniu ambície Univerzitnej knižnice v Bratislave v oblasti vedeckej a výskumnej činnosti a pokračovaním systematickej a dlhodobej spolupráce zainteresovaných expertov a inštitúcií. Druhý ročník medzinárodnej konferencie CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov sa uskutočnila dňa 9. 11. 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.Príspevky sú v zborníku zoradené v poradí podľa programu konferencie. Konferencia s medzinárodnou účasťou sa konala pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017. Cieľom týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Sme radi, že Univerzitná knižnica v Bratislave pri tejto príležitosti prispela významnou mierou – zorganizovaním medzinárodnej konferencie za účasti významných expertov k téme dlhodobého uchovávania digitálneho obsahu, ktorá sa stala stabilnou platformou na výmenu skúseností v tejto oblasti pre pamäťové inštitúcie nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. sk
dc.language.iso sk_SK sk
dc.publisher CDA sk
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject LTP sk
dc.subject archivacia sk
dc.subject archiv sk
dc.subject long term preservation sk
dc.subject digitalny repozitar sk
dc.subject digital repository en
dc.title CDA 2017 : Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov sk
dc.type Book sk


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account